Regulamin wydarzeń z badaniami

1. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Kapitan Światełko, z siedzibą przy ul. Lompy 41, 41-806 Zabrze.

2. Organizator odpowiada za techniczne i merytoryczne przygotowanie stanowiska z badaniami oraz personelu obsługującego stanowisko w dniu 19 października 2019.

3. Wydarzenie rozpoczyna się i kończy wraz z instrukcjami wydanymi przez pracowników Organizatora.

4. Nadrzędnym w stosunku do regulaminu wydarzenia jest regulamin obiektu.

5. W ramach wydarzenia mężczyźni w wieku do lat 45 mogą skorzystać bezpłatnie z badania USG jąder realizowanego przez uprawniony personel.
5.1. Z badania mogą skorzystać także mężczyźni w wieku powyżej 45 lat, jeśli uważają, że są podstawy do podejrzenia zmian mogących sugerować nowotwór jąder.
5.2. Przed przystąpieniem do badania każdy uczestnik musi wypełnić dostępną na stanowisku zgodę na badanie, w formie cyfrowej lub papierowej. Dane zbierane w ten sposób przekazywane są lekarzowi realizującemu badanie i nie są przetwarzane ani gromadzone przez Fundację. Dysponentem tych danych pozostaje lekarz, toteż Fundacja nie umożliwia w uzyskaniu wglądu do zebranych danych. Dane te zbierane są wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia badania i nie są przetwarzane w żaden inny sposób niż zbiorowo, do celów statystycznych.
5.3. Mężczyźni niepełnoletni mogą skorzystać z badań jeśli zgodę wyrazi prawny opiekun.

6. W ramach wydarzenia mężczyźni po 45 roku życia mogą skorzystać z badania jakościowego PSA realizowanego na testach płytkowych.
6.1. Z badań PSA nie mogą korzystać mężczyźni poniżej oznaczonego wieku ze względu na niewielką zasadność realizacji takiego badania.
6.2. Liczba dostępnych testów jest ograniczona. Organizator może odmówić realizacji testów jeśli ich dostępna ilość ulegnie wyczerpaniu lub z innych powodów. Organizator nie ma obowiązku ujawniania pozostałej ilości testów.
6.3. Badanie wymaga naruszenia nabłonka na palcu uczestnika celem pobrania niewielkiej ilości krwi. Wszystkie badania realizowane są w warunkach i z użyciem sprzętu zapewniającego maksymalną higienę, aby uniemożliwić jakiekolwiek przenoszenie się chorób czy zakażeń.
6.4. Badanie umożliwia określenie, czy poziom PSA jest przekroczony w stosunku do norm. Nie umożliwia określenia dokładnego poziomu PSA.
6.5. W przypadku osób będących w stałej opiece urologicznej lub innej, co zostaje określone po wstępnym wywiadzie, może nastąpić odmowa wykonania badania ze względu na niezasadność jego realizacji.

7. Wszystkie realizowane badania mają charakter wyłącznie przesiewowy.
7.1. W ramach wydarzenia nie są realizowane skierowania od lekarzy specjalistów na konkretne badania.
7.2. W ramach badania nie są realizowane konsultacje lekarskie, przeglądy dokumentacji, nie są wydawane opinie ani zalecenia nie związane bezpośrednio z realizowanymi badaniami.
7.3. Poza przypadkiem wykrycia zmian w jądrach uczestnicy nie otrzymują żadnej dokumentacji medycznej. Żadna dokumentacja nie jest prowadzona. Uczestnik może otrzymać zdjęcie zmiany z ultrasonografu. Ani Fundacja ani lekarz nie zapisują i nie przechowują kopii tych zdjęć.

8. Aby przystąpić do badań należy zachować podstawową higienę i kulturę osobistą.
8.1. Osoby nie zachowujące higieny lub kultury osobistej mogą spotkać się z odmową wykonania badania.
8.2. Nieuprzejme zachowanie, w tym także wulgarne żarty i obraźliwe komentarze mogą skutkować odmową wykonania badań uczestnikowi.
8.3. Pracownicy Organizatora mogą odmówić realizacji badań z innych przyczyn i poprosić uczestnika o opuszczenie miejsca, w którym realizowane jest wydarzenie.

9. W trakcie wydarzenia realizowana jest także nauka samobadania jąder oraz prowadzona jest edukacja w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania męskich nowotworów. Do pozyskiwania wiedzy teoretycznej zapraszane są również panie.

10. Organizator może zarządzić przerwę w dowolnym momencie wydarzenia.

11. Wydarzenie realizowane jest w określonych godzinach. Aby uniknąć przedłużenia wydarzenia Organizator i jego przedstawiciele mogą odmówić przyjęcia kolejnych uczestników jeśli istnieje obawa, że lekarz lub personel nie zdąży z ich przebadaniem.

12. Przekazanie darowizny do oznakowanej odpowiednio puszki na zbiórkę nie jest warunkiem udziału w wydarzeniu.

13. W trakcie wydarzenia Organizator, przedstawiciele zarządcy obiektu lub też media i inne osoby oraz instytucje współpracujące przy realizacji lub promocji wydarzenia mogą nagrywać materiał video lub robić zdjęcia wydarzenia. 
13.1. Osoby, które nie życzą sobie rozpowszechniania ich wizerunku winny poinformować o tym fotografów i operatorów w trakcie wykonywania przez nich ich obowiązków. Organizator przypomina, że przepisy prawne mówią o możliwości kontrolowania rozpowszechniania swojego wizerunku, nie zaś jego utrwalania.
13.2. W przypadku fotografii prasowej i reportażowej, która może być uznana za materiał prasowy będący obrazem o charakterze informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym (art. 7 ust. 1 pkt 4 Prawa prasowego) nie znajdują zastosowania przepisy o podstawie przetwarzania danych tj. np. zgody, przepisy dotyczące obowiązku informacyjnego, prawa do sprostowania, przepisy dotyczące przenoszenia danych, część tych dotyczących powierzenia przetworzenia danych a także rejestrowania czynności przetwarzania. 

14. W obrębie mobilnego gabinetu nie mogą przebywać zwierzęta oraz osoby zakłócające spokój osobom oczekującym na udział w wydarzeniu. W obawie przed uszkodzeniem konstrukcji lub innych sprzętów lub w obawie przed naruszeniem komfortu bądź intymności uczestników Organizator może prosić wskazane osoby lub opiekunów zwierząt o oddalenie się od miejsca realizacji wydarzenia.

15. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wytycznych Organizatora, zarządcy obiektu oraz służb porządkowych. Dotyczy to także kolejności przyjmowania uczestników przez personel medyczny.

16. Osoby uszkadzające mienie Organizatora zostaną obciążone kosztami przywrócenia go do stanu sprzed uszkodzenia lub też zastąpienia go. Osoby działające na szkodę wizerunku, samopoczucia, komfortu i mienia pracowników Organizatora, innych uczestników wydarzenia, pracowników obiektu i innych osób mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności prawnej i finansowej za swoje działania.

17. Organizator ubezpieczony jest od ryzyk związanych z realizacją wydarzenia. W przypadku jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora spory winny być rozstrzygane polubownie, zaś w przypadku braku możliwości osiągnięcia takiego porozumienia, przed sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

0 komentarze:

Publikowanie komentarza

Od gentlemanów dla gentlemanów - każdy komentarz mile widziany.